Facebook коментари

Настройки

Редактиране на Facebook коментари:

  • За да отворите панела , изберете първата икона от менюто на елемента: Settings icon
  • URL адрес - изберете, за да се покаже Facebook профила на конкретна страница или поставете друг URL адрес.
  • Брой постове – покажете колко коментара да се показват по подразбиране.
  • Цветова схема – изберете между Светла или Тъмна цветова схема.

Facebook Comment settings

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ