Условия на ползване


По отношение на уеб сайта www.oxxy.com и/или всеки подсайт и/или асоцииран домейн на www.oxxy.com (“сайтът”).

Обща информация

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ (“УСЛОВИЯТА”) ВНИМАТЕЛНО. ВЛИЗАЙКИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ И/ИЛИ ВСЯКА ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ (КАКТО СА ДЕФИНИРАНИ ПО-ДОЛУ), ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩИЯ ТЕКСТ И НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ И/ИЛИ НАШИТЕ УСЛУГИ.

Определения

“Ние”/”Нас/”Нашия”/”Oxxy” означава търговската марка на Шоп Хъб ЕООД

“Вие”/”Вас”/Вашите”/”Потребител” означава потребителят на сайта и/или ползвателят на “услугите” (както са дефинирани по-долу), включително, но не само, потребители, предлагащи съдържание и/или други материали или услуги в или през сайта.

“Услуги” представлява всички услуги, предлагани от Oxxy на или през сайта, включително, но не само различни инструменти за изработване на уеб сайтове и уеб приложения, оперирани и хоствани от Oxxy, за да позволят на потребителите (включително отделни лица, компании и/или разработчици) да създават и публикуват уеб сайтове. Услугите включват също така хостинг за уеб сайтовете, създадени от потребителите през сайта.

“Права на интелектуална собственост” означават всички придобити, съществуващи, условни или бъдещи авторски права, всички други права от типа на авторските и всички други права, независимо дали са регистрирани или не, включително, но не само, търговска марка, домейн, ноу-хау, дизайн, патенти и всички други сходни права, които биха могли да бъдат притежавани от отделни лица, компании, корпорации или други юридически лица в настоящия или бъдещ момент, за които ние в настоящия момент или всеки друг момент след датата на настоящите условия можем да имаме права по силата или в преследване на приложимите законови разпоредби.

Предварителни условия

Ние имаме право да преразглеждаме и изменяме настоящите условия и/или услугите в съответствие с пазарните условия, влияещи на нашия бизнес, промените в технологиите, методите за плащане, приложимите законови разпоредби и регулаторни изисквания и промени във възможностите на нашата система и по всяка друга причина по наше усмотрение. Посещението на сайта от ваша страна след извършването на промените, представлява съгласие с тях. Препоръчваме ви да преглеждане настоящите условия редовно, за да бъдете информирани относно подобни изменения.

Вие имате право да използвате нашия сайт и/или нашите услуги (независимо каква е целта на ползване), ако се съгласите да спазвате всички приложими закони и настоящите условия (които представляват правно обвързващи условия за ползването на услугите на Oxxy от ваша страна), както и с нашата „Политика за поверителност“. Някои конкретни услуги биха изисквали допълнителни условия на ползване. В такъв случай с натискането бутон “СЪГЛСАЕН СЪМ” и/или други сходни методи за изискване на съгласие, Вие давате съгласие с дадените условия на ползване (ако има такива).

Вие носите отговорност за всяко посещение в сайта през вашата интернет връзка, дори и посещението да е осъществено от друг човек.

Ние си запазваме правото да ограничим вашия достъп до сайта или част от него. Достъпът до някои части от сайта може да става единствено с регистрация или други условия. Ако ви дадем възможност за достъп до такава част от сайта, можем да оттеглим това съгласие по всяко време (включително и в случай на нарушение на Условията на ползване от ваша страна).

Без да се засяга друга част от настоящите условия, ако използвате сайта или услугите (включително регистрация в него) за/или от името на дадено юридическо лице, вие представлявате и гарантирате, че сте напълно упълномощен да се съгласите с настоящите условия от името на съответното юридическо лице и, че то се съгласява да компенсира вас или Oxxy за нарушение на настоящите условия.

Без да се засяга друга част от настоящите условия, ако използвате сайта или услугите (включително регистрация в него) за/или от името на непълнолетни лица, Вие представлявате и гарантирате, че сте напълно упълномощен да се съгласите с настоящите условия от името на съответното непълнолетно лице и, че носите отговорност за всички техни действия. Вие се съгласявате да освободите Oxxy от всякаква отговорност, произтичащата (или свързана с) използването на сайта и/или услугите от страна на непълнолетно/непълнолетни лица.

Основания за нищожност

Вие нямате право да използвате услугите и вашето съгласие с настоящите условия ще се счита за нищожно, ако:

 1. Не сте на законово разрешената възраст за сключване на договор между вас и Oxxy; или
 2. вие (във всеки един момент) предоставяте невярна информация при регистрация или всякаква друга поискана от нас информация; или
 3. ви е забранено да получавате услугите по законите на Република Малта или която и да е друга държава, включително държавата, чийто жител сте или от която използвате / ще използвате Услугите.

Услуги

На база на Ввашето пълно съгласие с настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност и всички приложими закони, ние ще ви предложим услугите (както са дефинирани по-горе). Тези услуги могат да бъдат както безплатни, така и на основата на платен абонамент. Ние предоставяме услугите такива, каквито са, без да посочваме качеството, пълнотата или точността на съдържанието на Сайта. В максимално позволеният от закона обхват, ние изключваме: всички условия, гаранции и други обстоятелства, които биха могли да бъдат наложени със закон в настоящите Условия на ползване; или

 1. всякаква и цялата отговорност към вас, независимо дали произтича от настоящите Условия на ползване или във връзка с ползването на сайта от ваша страна.

Горният текст представлява пълно ограничаване на отговорността (в допълнение, а не вместо това, което е посочено по-долу), която се прилага при всички вреди и загуби, без значение от типа, включително (без ограничение) компенсаторни, директни, индиректни или последващи вреди, загуба на данни, приходи или печалби, загуба или вреди върху имущество или жалби от трети страни.

Въпреки посоченото по-горе, нищо в настоящите Условия на ползването не цели да изключи или ограничи отговорността, която не може да бъде изключена или огранична в съответствие със законовите разпоредби и, в частност, никое от изключенията и ограниченията в настоящата клауза не целят да ограничат ваши права като потребители в съответствие с местни закони или други законни права, които не могат да бъдат изключени или ограничени (включително, но не само, по отношение на правилата за връщане на нежелани услуги), нито по какъвто и да е начин да изключи или ограничи отговорността (на собственика на сайта) за причинена на вас смърт или контузия, получена в резултат на наша или на нашите служители небрежност.

Достъп до сайта

Ние ще полагаме разумни усилия да осигурим достъп до сайта по всяко едно време. Въпреки това ние не можем да гарантираме, че сайтът или дадена индивидуална негова функция (включително достъп до услугите) ще бъдат достъпни по всяко време и/или няма да бъдат налични грешки. В частност, сайтът може да бъде недостъпен в периоди, в които осъществяваме надграждане или извършваме поддръжка.

Такси

Въпреки че може да ви се наложи да се регистрирате в нашия сайт, нашите основни функции за изграждане на уеб сайт, както и хостинг услугите, са безплатни. Безплатните услуги могат да съдържат реклами. Вие ще имате възможността да преминете на по-високите планове (които могат да бъдат различни и предлагани с различни такси) и към допълнителни функции, които могат да бъдат предлагани от нас, наши филиали или бизнес партньори.

Вие трябва да имате възможност да се абонирате към премиум услугите както на месечна, така и на годишна база. Вие ще можете да преминете на по-висок или по-нисък план.

За да се избегне прекъсване на предлаганите услуги, при изтичането на вашия абонамент, планът ви ще бъде автоматично подновен за допълнителен период, докато изрично не откажете подновяване. Отказът трябва да бъде осъществен през интерфейса на сайта или чрез свързване с екипа по поддръжка. Отказът през сайта трябва да се осъществи поне един (1) ден преди изтичането на вашия абонаментен план. Всеки отказ от подновяване, който не е през интерфейса на сайта, трябва да се осъществи поне три (3) дни преди изтичането на вашия абонамент, за да се даде достатъчно време за предприемане на съответните действия от наша страна.

Платените услуги, предлагани от Oxxy, (както са описани на сайта) се предоставят в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия на ползване и специфичните търговски разпоредби и политики (включително политиката за връщане на нежелани услуги), както са описани в сайта. Oxxy си запазва правото да променя цените по всяко време./p>

Известие за бета версия

Към момента Oxxy се намира в бета версия за ползване единствено от регистрирани потребители. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТОВА, ЧЕ САЙТЪТ И НАШИТЕ УСЛУГИ СА ПУСНАТИ В БЕТА ВЕРСИЯ И МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ “БЪГОВЕ” И/ИЛИ ГРЕШКИ. OXXY СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ ДОСТЪПА ДО УСЛУГИТЕ И САЙТА И РАБОТАТА С ТЯХ, КАКТО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА.

Съдържание, предоставено от трети страни, сайтове и услуги

Сайтът може да съдържа съдържание от трети страни (като изображения, менюта, текстове и звукови файлове) и/или да предоставя хипервръзки към трети уеб сайтове или онлайн ресурси. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези източници.

Използването на съдържание, предоставено от трети страни, се осъществява на Ваша отговорност и Вие изрично ни освобождавате от отговорност, произтичаща от използването на такова съдържание или достъпът до трети уеб сайтове.

Вие признавате и се съгласявате, че Oxxy има правото по всяко време и собствена инициатива да поиска от вас да премахнете подобно съдържание, предоставено от трета страна, от вашия сайт в Oxxy и/или да премахнете или спрете достъпа до вашия сайт или въпросното съдържание. Ако не премахнете това съдържание до 24 часа, след като получите известие от Oxxy, вие се съгласявате Oxxy да спре достъпа до вашето съдържание, публикувано на сайта и/или да го изтрие по собствена инициатива и без да носи каквато и да е била отговорност за това (вие нямате право на компенсация под каквото и да е форма от страна на Oxxy). Вие се съгласявате да ни обезщетите по начина, описан по-долу в настоящите условия.

Oxxy (съвместно със своите партньори) може да реши да Ви предложи една или повече електронни пощи (като част от абонаментния план или като специална оферта или на друга цена, която ще Ви предложена чрез сайта или по друг начин), които при Ваше съгласие ще бъдат свързани с Вашия домейн. За да създадете електронна поща (която може да включва и корпоративна електронна поща) чрез Oxxy, вие ще трябва да попълните специална форма и да изберете нов имейл адрес. Тази форма ще бъде обработена от хостинг компанията, която ще управлява Вашата електронна поща. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност, за да получите повече информация относно начина, по който Вашите лични данни биват обработвани и мерките, които предприемаме, когато трети страни, включително други доставчици на услуги (като доставчици на имейл услуги), са включени в процеса, за да Ви предоставят поддръжка и/или услуга (като електронна поща), която Вие поръчвате от или чрез Oxxy. В допълнение към горепосоченото и без да се засягат останалите разпоредби на настоящите Условия на ползване, Вие се съгласявате, че Oxxy не носи никаква отговорност по отношение на предоставени Ви от външни доставчици услуги (включително, но не само плащания и услуги за електронна търговия) и че всяко използване на такива услуги, предоставени от трети страни, става на Ваша собствена отговорност. Вие също така се съгласявате, че предоставянето на техническа възможност да свържете такива услуги, предоставени от трети страни (като PayPal бутон или сходни механизми), се предоставят от Oxxy единствено като част от услугата, но не могат да се считат за основание за това да се държи Oxxy отговорен.

Силно ви препоръчваме да се запознаете с всички условия на ползване и политики за поверителност на външните доставчици на услуги.

Потребителски профил и парола

Когато се регистрирате при нас (за безплатни услуги или за платен абонамент), ще трябва да изберете потребителско име (вашият имейл адрес) и парола за вашия профил. Ние можем също така да ви предоставим възможност да се регистрирате в сайта (и/или да влезете в профила си в сайта и/или услугите), използвайки вече съществуващите Ви профили в услуги от трети страни, в това число Facebook и/или Googlе+ (или други методи на аутентикация, които бихме предоставили в бъдеще).

Вие носите отговорност за запазване конфиденциалността на вашата парола и само вие сте отговорни за всички действия, които се случват с вашия потребителски профил.

Вие се съгласявате да не използвате профила, потребителското име или паролата на други потребители без тяхно съгласие, да предоставяте вашата парола на трети страни или да предприемате други действия, които биха застрашили сигурността на вашия профил. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко непозволено използване на вашата парола или профил или за всеки пробив в сигурността. Ние запазваме правото си да предприемем правни действия срещу потребители, които злоупотребяват със своите профили в Oxxy и/или абонаментни планове за предоставените от нас услуги.

Oxxy не носи отговорност за претърпяни от вас загуби, причинени от непозволено ползване на Вашия профил, потребителско име и/или парола.

Субдомейн

Когато създавате уеб сайт чрез нашата платформа, Oxxy за момента ви предоставя възможност да изберете субдомейн за вашия сайт (например ttp://ACCOUNTSUBDOMAIN.oxxy.com/sitename). Oxxy запазва собствеността върху субдомейна на Вашия профил и Ви предоставя ограничени, неизключителни, нелицензируеми, непрехврърлими правата да използвате субдомейна на Вашия сайт. Субдомейнът, който изберете за вашия уеб сайт, не подлежи на прехвърляне. Вие носите цялата отговорност за всички действия, които се случват под вашия субдомейн. В частност, Oxxy не носи по никакъв начин отговорност за ползвани от вас чужди търговски марки или други обекти на интелектуална собственост в името, домейна, субдомейна или във вашия профил, уеб сайт или другаде. Силно се препоръчвате да направите необходимите предварителни прочувания, за да избегнете нарушаване права на интелектуалната собственост.

Можете да преминете на по-висок абонаментен план във всеки един момент и да поръчате собствен домейн за вашия сайт (включително и домейн, предоставен от нашия доставчик).

Допълнителни гаранции за потребителя

Вашето позволение за ползване на сайта е лично и не подлежи на прехвърляне. Ползването на сайта става съгласно условията, посочени в настоящите Условия на ползване и вие се съгласявате, в частност, че няма:

 1. да използвате сайта и/или услугите за измами и/или други непозволени и/или незаконни цели;
 2. да използвате сайта, за да клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин нарушавате чужди права, включително и чуждите права на неприкосновеност на личния живот и публичност;
 3. да качвате, публикувате, изпращате по електронна поща или предоставяте по какъвто и да е друг начин защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност и публичност) материали, освен ако не сте собственик на тези права или нямате изрично разрешение от собственика да публикувате материала и да дадете на Oxxy и/или на неговите потребителите всички предоставени в лиценза права.
 4. да използвате нецензурни думи или чужди търговски марки в името, домейна или субдомейна на Вашия сайт (или другаде).
 5. да качвате, публикувате, изпращате по електронна поща или предоставяте по какъвто и да е друг начин съдържание, за което нямате право да предоставяте в съответствие със законови разпоредби или други договорни или доверителни отношения (като вътрешна, конфиденциална или друга информация, придобита в рамките на трудови правоотношения или споразумение за конфиденциалност);
 6. да качвате, публикувате, изпращате по електронна поща или предоставяте по какъвто и да е друг начин съдържание, което представлява непозволена реклама, “спам”, пирамидални схеми, верижни писма или друго;
 7. да осъществявате разпращане на нежелани търговски съобщения (“спам”), за да промотирате вашия сайт или вашето съдържание, да осъществявате неетичен маркетинг, реклама или друга дейност, свързана по някакъв начин със “спам”, включително изпращане на електронна поща (изпращането на електронни писма в Oxxy е ограничено до 100 имейла на час за всеки профил);
 8. да се представяте за друго физическо или юридическо лице, да представяте по неправилен начин връзката си с друго физическо или юридическо лице по отношение на сайта, или да твърдите, че подкрепяме направени от вас изявления;
 9. да пречите на дейността на сайта или сървърите и мрежите, използвани от Oxxy; или да нарушавате изискванията, процедурите и политиките на тези мрежи;
 10. да разпространявате чрез Oxxy вируси или друг деструквиен компютърен код или зловреден софтуер, който нарушава дейността или има за цел да навреди на хардуера, софтуера или друго оборудване.
 11. да публикувате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или по друг начин да използвате с комерсиални цели която и да е част от сайта;
 12. да променяте, адаптирате, превеждате, да осъществявате обратно инженерство, да декомпилирате или деасемблирате която и да е част от сайта. Ако искате да осъществите обратно инженерство, трябва да се свържете с нас и след като Ви идентифицираме можем да ви предоставим данни;
 13. да премахвате обекти на авторско право, търговски марки или други известия за интелектуални/имуществени права от сайта или материали, произтичащи от сайта;
 14. да предоставяте от наше име която и да е част от съдържанието на сайта, без предварително писмено съгласие от наша страна;
 15. да създавате бази данни чрез систематично сваляне и съхраняване на съдържание от нашия сайт;
 16. да използвате устройства, за да събирате съдържание от сайта, да пресъздавате навигационната му структура или да представяте сайта, без предварително писмено съгласие от наша страна. Въпреки горепосочното ние предоставяме ограничено позволение на търсещите машини да използват приложения за извличане на информация с цел пресъздаване на материали от сайта с единствената цел да се създадат публично достъпни индекси на тези материали във връзка услугата за онлайн търсения на съответния оператор. Това по никакъв начин не влияе на оптимизацията за търсещи машини (SEO) на Вашия сайт. Ако потребителят отбележи в съответното поле (или по друг сходен метод), че желаят уеб сайтът им да бъде индексиран от публично достъпните търсещи машини, Oxxy ще помогне в това отнощение (без да гарантира каквито и да е било резултати, свързани с класиране в търсачките или други подобни цели).

Ние си запазваме правото да премахнем тези изключения както генерално, така и за конкретни случаи.

Можете да създадете хипервръзка към Oxxy при условие, че:

 1. хипервръзката е законна и не е предоставена по начин, който е:
 1. подвеждащ или може да създаде каквато и да е несъществуваща асоциация с нас или одобрение от наша страна, или
 2. уврежда репутацията ни или репутацията на нашите филиали

Вие запазвате правото си и техническата възможност да премахнете незабавно хипервръзката по всяко едно време, вследствие на поискване от наша страна.

Ние си запазваме правото да поискаме от вас незабавно премахване на хипервръзка към Oxxy по всяко време, като вие сте задължени да се съобразите с подобни искания.

Декларация за поемане на отговорност

Без да се засягат други части от настоящите Условия на ползване, Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички Ваши действия по време на използване на сайта и/или услугите, включително и за съдържанието, което публикувате, споделяте или правите достъпно по друг начин чрез сайта. За да се избегнат всякакви съмнение, Вие ще бъдете отговорни да гарантирате, че няма да нарушавате законите на Вашата юрисдикция, в това число, но не само, законите за защита на авторското право и за защита правата на трети страни.

Политика за връщане на нежелани услуги

Абонаментът Ви към нашите платени услуги ще продължи до момента, в който изрично не заявите, че се отказвате от тях. Отказ от услуги (или преминаване към по-нисък план и/или абонамент) се осъществява в края на договорения период на текущия Ви абонамент (например в края на месеца или в края на година или в зависимост от договорката). Освен ако не е изискано от разпоредба на приложимото право, Oxxy не възстановява частично платени суми за частично неизползвани услуги, а единствено за месеци, които все още не са започнали. Политиката за връщане на нежелани услуги се прилага за всички платени услуги, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОМЕЙН. Моля, прочетете “Условия на ползване на домейните” по-долу за повече информация. За да се откажете от платена услуга или да преминете към по-нисък план, моля свържете се с нас на : [email protected]

Политика за връщане на платени суми

Oxxy предоставя както платени, така и безплатни услуги на своите потребители. Ако сте недоволни от предоставената услуга, можете да се откажете от нея в рамките на четиринадесет (14) дни от активирането ѝ. В рамките на четиринадесет (14) дни от деня, в който сме били информирани за вашето искане да се откажете от конкретната услуга или услуги. Възстановяването на платени суми не се прилага за регистрация на домейни и други услуги, свързани с домейни. Ако изберете да закупите собствен домейн, тази услуга не подлежи на възстановяване на сумата и ще остане ефективна, докато срокът на домейна не изтече.

Въпреки това ние бихме могли да ви помогнем в пренасочването на домейна към друг хост по ваш избор. При отказ от платен абонамент вие ще получите обратно цената на плана минус цената на домейна.

В случай, че преминавате от един (платен) абонамент към друг, от цената на новия план ще бъдат приспаднати вече заплатени суми за неизползвани периоди, които ще бъдат покрити от новия абонамент. (Например, ако потребител е заплатил за 12 месеца ('Y' X 12) и на седмия месец реши да премине на по-висок план, струващ повече ('Z' X 12), размерът на сумата, която той трябва да плати ще бъде изчислена като 'Z' X 12' минус Y' X 5' (5 е броят платени месеци във връзка с по-ниския план). Политиката за възстановяване на платени суми не цели да замени други благоприятни законови права, които произтичат от малтийското или европейското законодателство в настоящия момент или в бъдещето.

Всеки повторен отказ от услуги и регистриране наново на услуги (включително, в частност, безплатни услуги), без валидна според Oxxy причина, може да бъде сметнат за недобросъвестен. Oxxy си запазва правото да предприеме всички необходими мерки спрямо потребителя, включително и да забрани достъпа до сайта временно или за постоянно. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност, за да получите повече информация относно начините, по които можем да установим вашата идентичност, когато използвате сайта и/или услугите.

Условия на ползване на домейните

Регистрирането на домейни се предоставя чрез партньорство между Oxxy и други компании. Закупуването на домейн през Oxxy означава, че се съгласявате с настоящите условия, както и условията за ползване на другите компании (за момента, съответните условия на ползване на нашия партньор „www.namecheap.com” могат да бъдат прочетени на следния линк https://www.namecheap.com/legal.aspx. Поръчвайки домейн от „www.namecheap.com” през нас, вие се съгласявате със съответните условия на ползване на компанията.

Вие сте собственик на закупения домейн. За повече информация за вашите права и задължения, прегледайте ICANN 2013 Registrar Accreditation Agreement http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm .

За ваше удобство, регистрацията на домейн ще бъде автоматично подновявана, срокът ѝ да изтече, освен ако изрично не откажете това подновяване. Oxxy си запазва правото да променя своите цени по всяко едно време. Вие се съгласявате, че не можете да върнете или замените за друга услуга регистрирания домейн и че всички продажби са финални.

Поръчката на всякакви други услуги от трети доставчици също означава, че се съгласявате с техните условия на ползване по отношение на закупените услуги, които не са предоставени от Oxxy (и за които Oxxy не носи никаква отговорност), включително, но не само, WHOIS услуги за сигурност (ако има такива). По настоящем такава WHOIS услуга може да бъде предоставена от нашия партньор „www.namecheap.com” чрез платформата на Oxxy на базата на споразумение съгласно следните условия на ползване: https://www.namecheap.com/legal/whoisguard/whoisguard-agreement.aspx

Закупувайки такива услуги, предоставени от наши партньори, вие се съгласявате със съответните Условия на ползване на компанията-доставчик.

Право на интелектуална собственост

Вие признавате, че Oxxy (и/или неговите лицензодатели) притежава всички права по отношение на сайта и/или всяко съдържание на сайта, което не е публикувано от потребител и/или призната трета страна, включително всички права на интелектуална собственост. Правото на интелектуална собственост на Oxxy е защитено от местните и международни закони за защита на интелектуалната собственост. В съответствие с тях вие се съгласявате, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, модифицирате по какъвто и да е начин съдържание от сайта на Oxxy. Вие също така се съгласявате, че нямате използвате каквито и да е автоматични или ръчни устройства, за да следите или копирате съдържание, което е обект на интелектуална собственост на Oxxy. В частност, вие нямате право да разпечатвате или копирате по друг начин подобно съдържание, без изрично съгласие от наша страна. Вие също така се съгласявате да не заобикаляте, изключвате или да се намесвате по друг начин със свързани със сигурността функции на сайта или функции, които предотвратяват или ограничават копирането на съдържание от сайта, както и функции, които налагат ограничения върху ползването на сайта или части от него.

Oxxy не предявява права на интелектуална собственост спрямо съдържание, което е качено или направено по друг начин достъпно от страна на потребителите (чрез Oxxy или по друг начин). За всяко такова съдържание следва да се счита, че притежава избрани от потребителя авторски права. По отношение на потребителското съдържание (където и да се намира то) се счита, че то притежава лиценз за използване, разпространение, модифициране, адаптиране, публично представяне и публично показване на публично достъпни зони от сайта на Oxxy и може също така да бъде достъпвано от други уеб сайтове. По отношение на съдържание, което качвате с цел да бъде редактирано от други потребители се счита, че то притежава лиценз за използване, разпространение, модифициране, адаптиране, публично представяне и публично показване (включително и с промоционални цели) на публично достъпни зони от сайта на Oxxy и може също така да бъде достъпвано от други уеб сайтове. Този лиценз следва да бъде прекратен единствено при премахване на въпросното потребителско съдържание (независимо дали от страна на потребителя или на Oxxy). Всичко посочено в настоящия абзац е предмет на гаранциите и задълженията за потребителите, съдържащи се в настоящите Условия на ползване.

Потребителско съдържание

Oxxy позволява на потребителите да създават и публикуват уеб сайтове, които се хостват от Oxxу (“потребителски сайтове“), както и хостването, споделянето и/или публикуването на потребителско съдържание. Вие контролирате създадените от вас чрез нашата платформа уеб сайтове и Oxxy няма права на собственост върху файловете, изображенията, снимките, клиповете, текст, музика, звуци, коментари, препоръки, форуми, списъци, лога, търговски парки, постове, съобщения, тагове или всякакви други обекти на собственост, добавени или изпратени чрез горепосочените (колективно, „потребителско съдържание“) от вас или от потребителите или членовете на вашия сайт. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ НОСИТЕ ПЪЛНА И ИНДИВИДУАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪРХУ ЦЯЛОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ САЙТ. Вие носите отговорност за премахването на такова съдържание, когато нарушава настоящите Условия на ползване, условията на ползването на трети доставчици на услуги и/или приложимото право. Вие носите също така отговорност, че каченото от вас потребителско право е в съответствие с Условията на ползване и/или приложимото право.

В допълнение, вие признавате, че вашите бизнес сделки, кореспонденция и друг тип взаимодействие с потребителски сайтове, както и всички права, задължения, гаранции и условия, произтичащи от това, са единствено между вас и операторът на въпросния потребителски сайт. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ КАКВИТО И ДА Е СЪМНЕНИЯ, ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ OXXY НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ И НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, БИЗНЕСА, ЗАКОННОСТТА, ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОСТТАКАЧЕСТВОТО, СИГУРНОСТТА, ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА ИЛИ ПРАКТИКИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ СДЕЛСКИ ИЛИ ТРАНСАКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛСКИ САЙТОВЕ. OXXY НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА НАБЛЮДАВА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ САЙТОВЕ. OXXY НЕ КОНТРОЛИРА СЪДЪРЖАНИЕТО ПУБЛИКУВАНО НА И/ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ И НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТТА, ПОЧТЕНОСТТА ИЛИ КАЧЕСТВОТО НА ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО И ЧЕ ТО НЯМА ДА НАРУШАВА ЧУЖДИ ПРАВА.

Предоставянето на хостинг услуги за потребителските сайтове от страна на Oxxу не означава спонсорство по какъвто и да е било начин или връзка с операторите на сайтовете или съдържанието на тях. Създавайки потребителски сайт, вие се задължавате да не създавате впечатление за подобно спонсорство или подкрепа с Oxxy, освен ако ние изрично не ви дадем позволение за това. ВИЕ ИЗПОЗЛВАТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВАТЕ С ТАКИВА ПОТРЕБИТЕЛСКИ САЙТОВЕ НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. Вие нямате право да използвате името, логото, търговската мартка или друг обект на интелектуална собственост на Oxxy, за да създавате впечатление за спонсорство, подкрепа или връзка между вас и Oxxy, различна от това, че Oxxy предоставя хостинг услуга за вашия сайт и че вие сте използвали услуги на Oxxy за създаването му.

В ДОПЪЛНЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ OXXY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ПРЕГЛЕЖЕДА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТОДА ИЗТРИВАМЕ ВСЯКО ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СПОРЕД НАС Е РАСИСТКО, ОБИДНО, НЕЛЕГАЛНО ИЛИ НЕПРИЕМЛИВО ПО ДРУГА ПРИЧИНА. ИЗВЪРШВАЙКИ ПОДОБНО ДЕЙСТВИЕ, НИЕ НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ОБЯСНЕНИЕ.

Показвайки или публикувайки съдържание на и/или чрез сайта и/или услугите, вие предоставяте на Oxxy ограничен, неексклузивен и безвъзмезден лиценз да модифицира, изпълнява, показва, публикува, възпроизвежда, разпространява, съхранява информация за, редактира, превежда и преработва потребителското съдържание, изцяло или само части от него, под всякаква форма.

Интензивен интернет трафик

Ако имате причина да смятате, че голям брой потребители ще посещават вашия сайт в кратки времеви периоди (например, в резултат от интензивни маркетингови кампании), се препоръчва да се свържете с нас предварително, за да можем (преценката принадлежи единствено на нас) да ви препоръчаме най-доброто действие. Ние можем, ако преценим, да ви предложим ограничени и/или ексклузивни оферти (срещу заплащане), за да можете да се справите с интензивния трафик.

Въпреки че е изключително малко вероятно сайтът ви да спре да функционира нормално по време на периоди на интензивен трафик, ние заявяваме, че не носим никаква отговорност за подобни събития (освен в случай, че сме получили писмено предупреждение за подобни събития).

Сигурност

Вие сте отговорни за подсигуряването на вашия профил и съдържанието. Вие носите също така пълна отговорност за всички действия, които се осъществяват с вашия профил, както и всички други действия, извършени във връзка с вашия сайт. Вие се задължавате да уведомите незабавно Oxxy (писмено) за всяко непозволено ползване на вашия профил, както и за други пробиви във сигурността от какъвто и да е тип. Oxxy не носи отговорност за загуби или вреди, причинени от неспазването от ваша страна на задълженията по отношение на сигурността.

Вие признавате и се съгласявате, че Oxxy не носи отговорност за никакви действия или бездействия от страна на потребителите или на трети страни, включително и за всички щети и вреди, нанесени от такива действия или бездействия.

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства и съгласно никоя правна теория, Oxxy, неговите сътрудници или някой от неговите доставчици или други партньори, не носи отговорност за каквото и да е индиректни, специални, инцидентни или последващи вреди от всякакъв тип, включително, но не само, спиране на работата, проблеми с услугите, проблеми с компютрите, загуба на данни или други търговски вреди или загуби, дори и въпросните страни да са били уведомени за възможността от подобни събития. Вие се съгласявате още, че въпреки факта, че трябва да предприемем всички необходими предпазни мерки, ние не носим и не можем да носим отговорност за претърпени от вас загуби или вреди, включително, но не само, загуби и вреди в резултат на:

 1. Промени по сайта и/или услугите, извършени от Oxxy, както и временни или постоянни спирания на доставката на определени услуги (или функционалности на услугите, Изтриването или незапаметяването на съдържание или други данни, които качвате, използвайки Oxxy.
 2. Проблеми с услугите (включително и достъпа до сайта), вируси и/или други грешки, които са извън контрола на Oxxy.
 3. Услуги на трети компании и/или съдържание от всякакъв вид. Вие признавате, че всички хипервръзки към други сайтове попадат в приложното поле на техните условия на ползване и, че достъпът до тези сайтове се осъществява на ваша отговорност.

Без да се засяга горепосоченото, в случай, че съдилище или друга юрисдикция намери Oxxy са виновен за какъвто и да е въпрос, свързан с предлаганите услуги, максималният размер на отговорността срещу ищеца не може да надвишава сумата на заплатените такси за предоставените му от нас услуги за период от 6 месеца.

Събития извън контрола на Oxxy

Без да се засяга и в допълнение с останалите разпоредби на настоящите Условя на ползване, Oxxy не носи отговорност за проблеми с изпълнението, забавяния в представянето на, което и да е от нашите задължения по договор или проблеми в сайта и/или услугите и/или информация на сайта, която е породена от извънредни събития извън нашия контрол („форсмажорни обстоятелства“). Под форсмажорно обстоятелство се разбира всяко събитие, действие, бездействие или инцидент, който е извън наш контрол и включва в частност (без ограничение) следното:

 1. 14.2.1. Стачки, протести или други индустриални действия;
 2. 14.2.2. Градски безредици, бунтове, инвазии, терористични атаки или заплахи от такива, войни или заплахи от такива;
 3. 14.2.3. Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, Fire, explosion, storm, flood, earthquake, потъване, епидемия или друго природно бедствие;
 4. 14.2.4. Невъзможност да се използва железопътен, въздушен, наземен и всякакъв друг частен или обществен транспорт;
 5. 14.2.5. Невъзможност да се използват обществените или частните телекомуникационни мрежи;
 6. 14.2.6. Неизпълнение на задълженията от трети страни;
 7. 14.2.7. Закони, декрети, регулации или ограничения на което и да е правителство;
 8. 14.2.8. Интернет и/или оборудване и/или проблеми с електрозахранването;
 9. 14.3. Нашето изпълнение в рамките на всеки договор се счита за суспендирано за периода на форсмажорното обстоятелство, като периодът на нашето изпълнение след това ще бъде удължено за същия период. Ние ще положим разумни усилия, за да доведем форсмажорните усилия до край или да намерим решение, с което можем да изпълним договорните си задължения, въпреки форсмажорните обстоятелства.

Основание за опровержение

БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГАТ И ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ РАЗПОРЕДБИ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. САЙТЪТ И ЦЕЛИЯТ КОД НА САЙТА, КОД НА ПЛАТФОРМАТА, ПРИЛОЖЕНИЯТА, УСЛУГИТЕ НА ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ) СА ПРЕДОСТАВЕНИ „КАКВИТО СА“ И „КАКТО СА ДОСТЪПНИ“. ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧЕНИ ИЛИ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ САЙТА И УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. КЪМ НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ПЕРИОДИЧНО СЕ ПРАВЯТ ПРОМЕНИ. OXXY И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В САЙТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ САЙТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА СЪВЕТИ НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ОСНОВА НА ЛИЧНИ, МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И Е НЕОБХОДИМО ДА ПОТЪРСИТЕ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ, КОЙТО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ НАЙ-ДОБРИЯ СЪВЕТ СЪГЛАСНО ВАШАТА СИТУАЦИЯ.

В ПЪЛНИЯ ПОЗВОЛЕН ОБХВАТ НА ВСЯКО ПРИЛОЖИМО ПРАВО OXXY, НЕГОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ВНУШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАША СТРАНА. В ДОПЪЛНЕНИЕ, OXXY НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА, ТОЧНОСТТА И/ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ НАМИРА НА САЙТА ИЛИ НА СВЪЗАНИ С ПЛАТФОРМАТА САЙТА ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност Oxxy (включително и неговите филиали), директори, служители, партньори и доставчици на услуги от и срещу искове, претенции, загуби, вреди, разходи, юридическа отговорност (включително адвокатски такси), произтичащи от или във връзка с всяко съдържание, което изпращате, публикувате, предавате или предоставяте и/или чрез сайта и/или услугите, които Oxxy предоставя; нарушаване или предполагаемо нарушаване на настоящите Условия на ползване и на Политиката за поверителност; свързването с услугите от ваша страна; неправомерно използване на сайта и/или услугите; или нарушаване на правата на трета страна (включително правата за защита на интелектуалната собственост).

Oxxy си запазва правото, за ваша сметка, да поеме изрична защита и контрол за всеки въпрос, по който вие сте задължени да ни обезщетите и се съгласявате да ни сътрудничите в процеса на защита по тези искове. Вие се съгласявате да не уреждате никой въпрос, без предварително писмено съгласие от страна на Oxxy. Oxxy ще положи необходимите усилия да ви уведоми за такива изходи, действия или процедури възможно най-скоро след узнаването за тях.

Достъп до информацията за вашия профил

Вие признавате и се съгласявате, че Oxxy може да има достъп до вашия профил, както и да запазва и разкрива информацията от него (включително вашето име и вашите контакти), както и съдържанието, което качвате на (или чрез) сайта. Този достъп може да се осъществява, когато е изискан от закон или от добра воля в случай, че това е необходимо или подходящо за: (а) спазване на законови изисквани; (б) спазване на разпоредбите на настоящите Условия на ползване; (в) да се отговори на жалби, че част от съдържанието нарушава правата на трети страни; (г) да се отговори на вашите искания за обслужване на клиенти; (д) да се запазят правата, собствеността или безопасността на Oxxy, неговите потребители и обществото. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за повече информация за това как можем да използваме или да разкриваме вашата информация.

Прехвърляне

Настоящите Условия на ползване и правата и задълженията, които се съдържат в него не могат да бъдат прехвърляни от страна на потребителите, но могат да бъдат прехвърляни от Oxxy без ограничения.

Приложимо право

Настоящите Условия на ползване и Политика за поверителност се уреждат от и са изработени в съответствие със законите на Република Малта. Всички спорове (включително и такива, свързани с недоговорни отношения), които произтичат от настоящите Условия и/или Политиката за поверителност и/или всеки въпрос, свързан със сайта и/или неговите услуги, следва да бъде отнесен до юрисдикцията на Република Малта.

Ако имате информация за злоупотреба с някоя от услугите на Oxxy, моля, свържете се с нас на контактите, предоставени отгоре.

Oxxy не подкрепя или финансира никакво потребителско съдържание, мнение или препоръка, както и такова на трети страни. Oxxy изрично изключва всякаква отговорност във връзка с потребителско съдържание и/или съдържание на трети страни.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ