Работа на свободна практика – данъци и осигуровки

_DSC4_1Интервю с Любка Костадинова, счетоводител и управител на фирма Finance Consulting Company Ltd.

Г-жо Костадинова, какви са вариантите, които съществуват за един фрийлансър да администрира и управлява законно своите доходи и дейност?

Започвайки дейност, хората работещи като фрийлансъри би следвало да направят анализ и прогноза относно развитието на дейността си за да могат да определят най-точно коя от формите на работа ще е най-подходяща за тях. Фрийлансърите най-общо биха могли да работят:
– като лица, сключващи граждански договор за всяка отделна сделка;
– като лица, упражняващи свободна професия;
– като еднолични търговци (ЕТ);
– като собственици или съдружници в дружества с ограничена отговорност.

Какви са предимствата и недостатъците на всяка една от гореизброените възможности и коя е за предпочитане?

За всеки отделен случай е добре да се направи анализ и да се прецени коя форма на дейност е подходяща. В общи линии основните разлики са:

– Работейки на ГД едно лице сключва договор за всяка отделна сделка с клиента, изплащащ дохода.На база на този договор клиента му издава сметка за изплатени суми и служебна бележка. При сключване на ГД следва да се съблюдава да няма клаузи в договора, които биха го определили като трудов договор (примерно работно място , работно време и др).При ГД фрийлансерът има най-малко задължения относно документалната обоснованост.

– Лицата, упражняващи свободна професия би следвало да се регистрират в Агенцията по вписванията като такива. При регистрацията получават единен идентификационен код (ЕИК), който обикновено е ЕГН-то на лицето. Тук за разлика от ГД, самоосигуряващото лице следва да подаде Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице; да подава ежемесечно декларация образец 1 за вида на осигуровките; да внася осигуровките си; следва да издава приходни фактури на своите клиенти, но не и да събира разходни документи, тъй като има нормативно признати разходи; да подава на тримесечие декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ; да следи дали има периоди, в които няма дейност – тогава следва да подаде Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице за да декларира прекъсването и след това отново да подаде такава декларация когато поднови дейността си; следва да подаде и годишна данъчна декларация и декларация образец 6.

– Основната разлика между свободна професия и ЕТ е, че при ЕТ няма нормативно признати разходи и следва да събира за направените във връзка с дейността разходи фактури; друга разлика е, че ако има плащания от клиенти в брой следва да има касов апарат.

– Създавайки дружество, през което да осъществява дейността си фрийлансера следва да знае, че дружеството е самостоятелен обект и прихода, печалбата и активите на фирмата са нейни. Собственика може да полага личен труд с или без възнаграждение. Ако получава възнаграждение то осигуровките и данъците ще се изчислят на база получаваното възнаграждение и то ще се признава за разход на фирмата. Ако полага труд без да получава възнаграждение осигуровките ще са в размер на минималния праг определен за самоосигуряващи се лица за съответната година (за 2018г той е 510лв, а от 01,01,2019г е предвидено увеличение на 560лв), като осигуровките са за сметка на лицето и не се признават за разход на фирмата.

euro-870757_1280

Как стои въпроса с осигуряването на фрийлансъра и какви опции съществуват?

Характерно за ГД е, че лицето няма възможност да ползва обезщетение при болест или майчинство. При останалите форми на дейност това е въпрос на избор, който може да бъде променян всяка година в периода 01.01-31.01. При ГД осигуровките се дължат на база на полученото възнаграждение и за периодите, в които е извършвало дейност по сключения договор.

Самоосигуряващите се лица се осигуряват върху минималната работна заплата или на база реализиран приход от предходната година. ЕТ и свободните професии правят изравняване с годишната си данъчна декларация съгласно реализирания оборот на осигуровките, които са внесли през годината, но тук внесените осигуровки се признават като разход и с тях се намалява облагаемия оборот. Докато при самоосигуряващите се лица, които са собственици/съдружници на/във фирма не се прави изравняване на осигуровките, ако нямат други доходи.

Как се определя облагаемия доход при споменатите административни варианти?

Облагаемия доход на лице, работещо на ГД, както на лицата, упражняващи свободна професия, се определя като прихода се намалява с 25% или 40% (ако е авторско възнаграждение) нормативно признати разходи.
Едноличните търговски и фирмите определят данъците, които следва да платят на база разликата между приходните и разходните документи за изтеклата година, като ЕТ намаляват облагаемия доход и с осигуровките си.

Какви са спецификите при данъчното облагане и какво трябва да знае фрийлансърът?

Разликите между различните форми на дейност са доста, но най-общо лицата работещи на граждански договор и свободните професии имат нормативно признати разходи и не са утежнени от изискването да събират разходни документи и да имат касов апарат. Лицата работещи под формата на ЕТ и са собственици на фирми следва да доказват направените от тях разходи документално и имат задължението при получаване на суми в брой да имат касов апарат.